பொருள் உடைமையோ,

புகழ் உடைமையோ

அல்ல காதல்.

பொருள் நீ என புகழ்

கொள்வதே காதல்.

– பாலச்சந்தர்

Advertisements