வெற்றியின் போது

ஆணவம் அழிக்க வேண்டும்

தோல்வியின் போது

தன்னம்பிக்கையை விதைக்க வேண்டும்

Advertisements