மணித்துளிகள் மாணவர்களை
விரட்டியது – அன்று
மாணவர்கள் மணித்துளிகளை
விரட்டுகின்றனர் – இன்று
Advertisements